ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Artikel 1: Toepassing van de algemene voorwaarden

 

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna de Voorwaarden) regelen op exclusieve wijze de relaties tussen de vzw BRUSSELS EXPO, met maatschappelijke  zetel Belgiëplein 1 te 1020 Brussel, België, en geregistreerd onder het ondernemingsnummer BE 0406.655.573, RPR Brussel (hierna "de Verkoper"), en elke persoon die in het bezit is van een toegangsbewijs of eer een verworven heeft voor een evenement uitgegeven door de Verkoper (hierna “de Koper”).

 

De koper verklaart hiervan kennis  te hebben genomen en zich ernaar te richten.

 

De Voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden geconsulteerd op het adres www.yetix.be en zullen per post worden toegestuurd aan elke belangstellende persoon die ze telefonisch aanvraagt op het nummer 070/79.00.70 (+32 78 77 00 76).

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden of andersluidende clausules, met name maar niet uitsluitend elke schriftelijke of eerdere onderhandeling, evenals alle algemene clausules of voorwaarden van de Koper zelfs als deze bepalen dat ze als enige geldend zijn. Afwijkende schriftelijke en voorafgaande bijzondere voorwaarden zullen enkel bij uitzondering worden aanvaard na de uitdrukkelijke instemming van de Verkoper (d.w.z. uitdrukkelijk verwijzend naar onderhavige algemene voorwaarden). Door de aankoop of het bezit van een toegangsbewijs verklaart de Koper deze Voorwaarden gelezen, begrepen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben en gaat hij akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 8 van de Voorwaarden.

 

Aangezien deze voorwaarden vatbaar zijn voor wijzigingen, zijn de op de verkoop toepasselijke voorwaarden degene die van kracht zijn op de website www.yetix.be op de aankoopdatum van het toegangsbewijs.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht te wijzigen en aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zijn geldend voor de Koper bij elke aankoop.

 

De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een van de bepalingen van de Voorwaarden ten opzichte van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen of reglementen, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden die hun volle wettelijke kracht zullen behouden. De volledig of gedeeltelijke nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling zal geacht worden niet geschreven te zijn en worden vervangen of beschouwd worden als te zijn vervangen door een gelijkaardige bepaling conform de wet die, in de mate van het mogelijke, dezelfde uitwerking zal hebben.

 

 

Artikel 2: Prijzen – Aankoop- en gebruiksvoorwaarden van de toegangsbewijzen

 

2.1 Prijzen

 

De prijzen van de toegangsbewijzen worden in euro aangeduid, waarbij alle taksen inbegrepen zijn. In geen geval omvatten de op de toegangsbewijzen aangeduide prijzen de deelname aan eventuele port-, douane- of andere bijkomende kosten verschuldigd in geval van levering buiten het Belgische grondgebied.

 

De eventuele bijkomende vervoer-, administratie- of behandelingskosten zijn door de Koper te betalen. De vervoer- en administratiekosten kunnen variëren naar gelang de waarde van de bestelling, de leveringswijze- en termijn, evenals de bestemming. Deze kosten worden apart vermeld op de aankoopbon.

 

2.2 Aankoop- en gebruiksvoorwaarden van de toegangsbewijzen

 

De door Yetix.be verkochte toegangsbewijzen zijn uitsluitend verkrijgbaar door het online aankoopformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www.yetix.be of door te bellen naar het betalende nummer 070/79.00.70 (0,30 €/belminuut) (+32 78 77 00 76, afhankelijk van het land).

 

Eén persoon kan maximaal 10 toegangsbewijzen per evenement kopen. De Verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken elke aankoopaanvraag te verwerpen om welke reden ook die hij passend acht en op elk ogenblik een identiteitsbewijs van de Koper te eisen.

 

De toegangsbewijzen zijn voorbehouden voor privégebruik en mogen in geen geval worden doorverkocht met commercieel oogmerk of tegen een andere prijs dan de officiële verkoopprijs. De oorspronkelijke verkoper die de verkregen toegangsbewijzen overdraagt, verbindt zich ertoe aan de personen aan wie hij de toegangsbewijzen overdraagt de onderhavige Voorwaarden mee te delen en stelt zich borg voor de aanvaarding ervan door deze personen.

 

De toegangsbewijzen zijn voorzien van een unieke streepjescode die ze identificeert en authentificeert. Elk toegangsbewijs mag slechts één keer worden gebruikt en geeft slechts recht op één toegang tot het evenement. De toegang tot het evenement gebeurt door middel van het scannen van de toegangsbewijzen. Als dezelfde streepjescode meerdere keren voorkomt, zal alleen het eerst gescande toegangsbewijs toegang geven tot het evenement. De Verkoper behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren aan elke persoon die niet beschikt over een toegangsbewijs verkregen volgens de hierboven beschreven verkoopmiddelen.

 

Behalve in geval van annulering van het evenement zijn de toegangsbewijzen niet omruilbaar en niet terugbetaalbaar.

 

 

Artikel 3: Betaling

 

Voor de betaling kan de Koper kiezen tussen de betalingswijzen die worden voorgesteld in de online of telefonische bestelprocedure. De voorgestelde betalingswijzen zijn de betaling per betaal- of kredietkaart (Visa, MasterCard, Bancontact/MisterCash, Maestro) beveiligd via Ogone. Voor elke door de Koper gekozen betalingswijze zal het volledige bedrag van de transactie (aankoopprijs van de toegangsbewijzen en eventuele administratie-, behandelings- of leveringskosten) onmiddellijk worden gedebiteerd en de verkoop zal pas effectief zijn en de toegangsbewijzen zullen pas worden afgeleverd na ontvangst van de betaling door de Verkoper.

 

 


Artikel 4: Levering van de toegangsbewijzen

 

4.1 Leveringsmodaliteiten

 

Bij onlineverkoop zal de e-mail ter bevestiging van de verkoop die naar de Koper wordt gestuurd een hyperlink bevatten die de Koper doorverwijst naar een webpagina waar hij zijn unieke en exclusieve toegangsbewij(s)(zen) zal kunnen downloaden en afdrukken. Het toegangsbewijs moet in kleur of in zwart-wit worden afgedrukt op wit papier van A4-formaat. Alle elementen van het toegangsbewijs en de streepjescode moeten perfect leesbaar zijn, zo niet zal de toegang tot het evenement worden geweigerd.

 

Bij telefonische verkoop worden het of de unieke en exclusieve toegangsbewijzen naar keuze van de Koper per e-mail naar de Koper gestuurd (print@home) of per koerier geleverd, dit laatste uitsluitend in de volgende landen: België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Als de verkoop plaatsvindt minder dan 7 werkdagen voor de datum van het evenement waarop de toegangsbewijzen betrekking hebben, zullen de toegangsbewijzen uitsluitend op de dag van het evenement aan de loketten kunnen worden afgehaald. [Preciseren vanaf wanneer + de openingsdatums en -uren]. Als de Koper gekozen heeft om de toegangsbewijzen te laten leveren, zal deze levering gebeuren door een door de Verkoper gekozen dienstverlener. De leveringskosten zijn volledig ten laste van de Koper; het juiste bedrag van deze kosten wordt aan de Koper meegedeeld bij de aankoop van het toegangsbewijs.

 

Niet gebruikte of niet afgehaalde toegangsbewijzen op de dag van het evenement zullen in geen geval worden terugbetaald.

 

4.2 Leveringsfouten

 

Als de Koper geen e-mail ontvangt ter bevestiging van zijn aankoopbewij(s)(zen), moet hij de Verkoper verwittigen door een e-mail te sturen naar het adres: yetix@brussels-expo.be of door te bellen naar het nummer: 070/79.00.70. van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 u, en dit binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste 7 dagen voor de datum van het evenement, tenzij de verkoop heeft plaatsgevonden na deze termijn.

 

Als er een fout is in de aantallen of specificaties van de geleverde toegangsbewijzen of als de toegangsbewijzen beschadigd zijn, moet de Koper de Verkoper onmiddellijk en ten laatste binnen de 48 uur na de levering van de toegangsbewijzen verwittigen, door een e-mail te sturen naar het adres yetix@brussels-expo.be of door te bellen naar het nummer 070/79.00.70. Bij gebrek hieraan staat de ontvangst van de toegangsbewijzen gelijk met de aanvaarding van de aantallen en de conformiteit van de gekochte toegangsbewijzen. In geval van foutieve levering die binnen de voorgeschreven termijnen aan de Verkoper is meegedeeld en na vaststelling van deze fout door de Verkoper, zal deze laatste overgaan tot de rechtzetting van de fout of de beschadigde toegangsbewijzen vervangen. Geen enkele compensatie of terugbetaling zal plaatsvinden.

 

De Verkoper wijst elke aansprakelijkheid af als de door de Koper verstrekte persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres) fouten bevatten en als gevolg hiervan zijn toegangsbewijs hem niet kan worden geleverd.

 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid en waarborg

 

In geval van annulering van het evenement waarop het toegangsbewijs betrekking heeft, zal de Verkoper de Koper de gegevens meedelen van de promotor-organisator van het evenement opdat de Koper zich tot deze laatste kan wenden om, op basis van bewijsstukken, de terugbetaling te verkrijgen van de gekochte toegangsbewijzen alsook van alle eventuele bijkomende kosten die de Koper aan de Verkoper betaald heeft.

 

De koper verklaart uitdrukkelijk om die reden af te zien van om het even welk verhaal tegen BRUSSELS EXPO. De koper stemt uitdrukkelijk in met dit punt en verbindt zich ertoe elk verhaal uitsluitend uit te oefenen tegen de promotor-organisator van het evenement wiens gegevens, als het evenement niet doorgaat, aan de koper worden meegedeeld.

 

De Verkoper neemt bijgevolg op geen enkele wijze de aansprakelijkheid op zich voor de annulering van het evenement. Deze aansprakelijkheid valt krachtens de bepalingen van deze algemene voorwaarden uitsluitend en alleen ten laste van de promotor-organisator van het evenement. De vzw BRUSSELS EXPO handelt in alle gevallen alleen als lasthebber van de aansprakelijke organisator en is als dusdanig ontslagen van gelijk welke terugbetaling aan de Koper.

 

In alle gevallen zal de terugbetaling alleen gebeuren ten gunste van de oorspronkelijke Koper van de oorspronkelijke transactie en zal geen enkele compensatie worden toegekend.

 

In geen geval zal de Koper eventuele schadevergoeding kunnen eisen van de promotor-organisator van het evenement vanwege een tekortkoming in de kwaliteit van het evenement, een niet-wezenlijke wijziging van de inhoud of het verloop van het evenement of een vertraging in het verloop ervan. De promotor-organisator van het evenement kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van verschillen tussen de foto's, films, afbeeldingen of beschrijvingen ter presentatie en/of promotie van het evenement die voorkomen op de website www.yetix.be of op elke andere promotiedrager van het evenement zelf.

 

In geen geval is de promotor-organisator van het evenement aansprakelijk voor winstdervingen, commerciële verliezen, inkomensverliezen of elke andere indirecte of onvoorzienbare schade op het ogenblik van de verkoop van de toegangsbewijzen. De promotor-organisator van het evenement zal met name niet aansprakelijk zijn in het geval van gehoor- of gezichtsstoornissen of van andere huid- of fysieke aandoeningen verbonden met het bijwonen van het evenement waarop de verkochte toegangsbewijzen betrekking hebben.

 

Behalve in geval van overlijden van de Koper of van lichamelijke schade hem overkomen en voortvloeiend uit een handeling of een tekortkoming van de Verkoper, is de aansprakelijkheid van de promotor-organisator van het evenement in alle gevallen beperkt per persoon die het evenement heeft bijgewoond tegen het bedrag van het toegangsbewijs.

 

In geen geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper en/of promotor-organisator van het evenement worden aangehouden wegens om het even welke niet-naleving van hun contractuele verplichtingen te wijten aan toeval of een geval van heirkracht. Worden met name maar niet uitsluitend beschouwd als gevallen van heirkracht: brand, overstroming, aardbevingen, stormen, orkanen en alle andere natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, nationalisatie, beslaglegging, sancties van overheden, embargo, staking, lock-out, blokkade, stroomonderbreking, onderbreking van telefoon-, fax- en internetverbindingen, terroristische activiteiten, oorlog, burgeroorlog, oproer, betoging, revolutie, stakingen, uitvallen van en ongevallen met machines of uitzonderlijke verkeersongevallen, bevoorradingsmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers of vervoerders,... of elke andere omstandigheid die onvoorzienbaar is en waarvan de oorsprong buiten de wil of de controle van de Verkoper en/of promotor-organisator van het evenement ligt en die de uitvoering van hun verplichtingen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.  Deze gebeurtenissen ontslaan de Verkoper en/of promotor-organisator van het evenement van elke aansprakelijkheid en laten hen toe om, naar gelang het geval, ofwel hun verplichtingen te verminderen ofwel het contract te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.

 

 

Artikel 6: Intellectuele rechten

 

De toegangsbewijzen, hun grafische vormgeving en bestanddelen (met name merken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, video's, teksten, …) en mogen dus niet, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, in welke vorm, op welke drager en met welk procedé dan ook worden gereproduceerd, gekopieerd, nagebootst of verspreid zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de Verkoper en behalve voor afdrukdoeleinden conform artikel 4.1 van deze Voorwaarden.

 

 

Artikel 7: Bescherming van de persoonsgegevens en promotionele elektronische post

 

Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens met persoonlijk karakter die de Koper heeft meegedeeld bij de aankoop van toegangsbewijzen zoals zijn naam, e-mailadres, postadres en bankgegevens, hierna de "Persoonsgegevens" genaamd. 

 

De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de eventuele Persoonsgegevens die de Kopers hem meedelen. Een aangifte voor de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter is ingediend bij de Commissie voor de bescherming van het privéleven, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Deze aangifte kan worden geconsulteerd op het adres: http://www.privacycommission.be.

 

De Verkoper zal de "Persoonsgegevens" verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De doeleinden van de verwerking zijn de volgende : administratief beheer, levering van de toegangsbewijzen, verzending van post, newsletters of promotiemateriaal, en in het algemeen elke verwerking die nodig is voor de uitvoering door de Verkoper van zijn verplichtingen.

 

Tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de Koper, op het ogenblik van de bestelling, mogen de persoonsgegevens niet worden overgedragen aan noch toegankelijk gemaakt voor derden die niet betrokken zijn bij de bestellings-, leverings- en/of betalingsprocedures.

 

Berichten van commerciële aard zullen slechts per e-mail of met andere elektronische berichten worden verstuurd wanneer de Koper hiervoor vooraf zijn uitdrukkelijke toelating heeft gegeven. De Kopert kan zijn toestemming op elk ogenblik intrekken en zich verzetten tegen elke verwerking van Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

 

De Koper beschikt op elk ogenblik over een toegangsrecht tot de gegevens die hem betreffen evenals over een recht tot verbetering en verwijdering van deze gegevens. Om deze rechten uit te oefenen volstaat een brief te sturen naar BRUSSELS EXPO vzw – Departement Yetix, Belgiëplein 1 te 1020 Brussel, of een e-mail naar het adres yetix@brussels-expo.be.

 

 


Artikel 8: Allerlei

 

De originele versie van deze Voorwaarden is in het Frans opgesteld.  In geval van incoherentie, geschil of betwisting van hun geldigheid zal de interpretatie gebeuren op basis van de Franse versie.

 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

De onderhavige verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen betreffende de uitvoering van het contract onderworpen aan deze Voorwaarden of aan de interpretatie ervan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de Brusselse jurisdictie.